Vážený zákazníku, Váš prohlížeč Internet Explorer nepodporuje technologie, které využívá náš e-shop. Pro správné fungování stránky používejte aktuálnější prohlížeče (Edge, Chrome, Firefox, Safari).

Souhlas se zpracováním osobních údajů – GDPR

Dne 25.5.2018 vstoupilo v platnost nové nařízení o ochraně osobních údajů, které je platné v celé Evropské unii. Velmi nám záleží na tom, abyste od nás dostávali potřebné informace tak jako doposud (například pozvánky na semináře, veletrhy a konference, informace o technických novinkách, informační zpravodaje a další služby týkající se společnosti BM PLUS). Za tím účelem musíme zpracovávat Vaše osobní údaje (e-mailová adresa, příp. jméno a příjmení).

Kompletní znění Souhlasu se zpracováním osobních údajů naleznete níže: 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 ze dne 27.4.2016
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

  1. Tímto vyslovuji svůj souhlas s tím, aby:

společnost BM plus, spol. s r.o., IČ: 49967029, se sídlem Palackého 501, 769 01 Holešov – Všetuly, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13223  (tj. správce osobních údajů )
zpracovávala tyto mé osobní údaje:

 • jméno a příjmení, název společnosti,

 • bydliště (ulice, č. p./č. o., město, PSČ, stát) nebo sídlo,

 • datum narození, IČ, DIČ

 • e-mailovou adresa,

 • telefonní číslo,

 • číslo bankovního účtu,

 • IP adresa,

bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:

 • pro zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení správce,

 • pro zasílání e-mailem reklamní a obchodní sdělení společnosti BM plus, spol. s r.o., například informace o novinkách v sortimentu, o technických novinkách, o aktualitách, pozvánky na semináře, veletrhy a konference, informační zpravodaje.

 • pro poskytnutí třetím osobám, kterým jsou holding BM PLUS, aby je tyto ososby užily k následujícím účelům (pro zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení správce)

Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce.

Souhlas bude proveden „Zaškrtmutím políčka před odesláním objednávky“

ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních ůdajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnost dne 25.5.2018, souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

  2. Doba , po kterou budou osobní údaje uchovány

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle na dobu 10 let ode dne souhlasu, pokud jej neodvoláte dříve.

  3. Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Zpracování bude prováděno společností BM plus, spol. s r.o., která může pověřit externího zpracovatele, aby pro společnost BM plus, spol. s r.o. prováděl zpracování osobních údajů (blíže v zásadách zpracování osobních údajů na webu www.bmplus.cz ). Vaše osobní údaje nebudou předávány třetím osobám, aby s nimi samy nakládaly jinak, než jste odsouhlasil/a výše.
Při Vámi odsouhlasených činnostech zpracování nejsou vaše údaje použity k učinění rozhodnutí, která by byla založena jen a pouze na automatizovaných procesech a která by se Vás dotýkala.
Vaše osobní údaje nebudou předávány do zemí mimo EU. Všichni zpracovatelé i jejich výpočetní technika (servery, cloudy atd.) se nachází v EU.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat:

 • strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů

 • v písemné podobě

  4. Odvolatelnost souhlasu

Souhlas lze kdykoliv odvolat. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné, můžete si jeho vyslovení kdykoliv rozmyslet a vzít jej bezplatně zpět.
Můžete tak učinit jakýmkoliv způsobem, např. e-mailem zaslaným na
grafik@bmplus.cz nebo písemně, dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti BM plus, spol. s r.o., Palackého 501, 769 01 Holešov – Všetuly.
Odvolání souhlasu bude mít za následek smazání Vašich osobních údajů, které nemáme povinnost dle jiného právního předpisu archivovat nebo které nezpracováváme za účelem chránění našich práv.

  5. Jaká jso u Vaše práva? Práva subjektu údajů, informace a přístupy k osobním údajům.

Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejích opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžném používaném a strojově čitelném formátu.

Mám právo souhlas kdykoliv odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnost vztahující se k LVZČ).

Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Jako subjekt údajů mám v případě pochybnosti o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedeném v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.Nařízení Vám při splnění zákonných podmínek (čl. 15 a následující) garantuje další práva: zejména právo na informace, právo na přístup k osobním údajů, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, právo na opravu / doplnění nebo výmaz údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost, jakož i právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).Další informace o zpracování osobních údajů společností BM plus, spol. s r.o. a Vašich právech naleznete na webových stránkách www.bmplus.cz společnosti BM plus, spol. s r.o. v sekci „Ochrana osobních údajů GDPR“.  6. Závěrečná ustanovení

Jako subjekt ůdajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDPR.Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje josu přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat ososbní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromažděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu se zpracováním údajů.